1. Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen SeenIT Solutions en haar opdrachtgevers (hierna: “de Opdrachtgever”).

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van SeenIT Solutions zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 kalenderdagen.

2.2 SeenIT Solutions kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.

3. Uitvoering

3.1 SeenIT Solutions zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening optimaal en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. Uitvoeringstermijnen van SeenIT Solutions zijn indicatief.

3.2 Het is SeenIT Solutions toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. SeenIT Solutions kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel dan wel de daarop betrekking hebbende voorschotnota betaald heeft.

3.3 SeenIT Solutions is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

3.4 Alleen indien SeenIT Solutions alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet tijdige en/of niet volledige aanlevering van deze informatie kan SeenIT Solutions haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de Opdrachtgever.

3.5 De werkzaamheden vinden plaats tijdens de gebruikelijke kantooruren van SeenIT Solutions.

4. Levering en garantie

4.1 Levering vindt plaats onder de voorwaarden van de betreffende leverancier. Indien niet anders vermeld, geschiedt de levering zonder installatie, inrichting, etc. bij de Opdrachtgever.

4.2 Alle hardware en software wordt uitsluitend geleverd met de garantie en onder de (licentie)voorwaarden als omschreven door de betreffende leverancier.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van SeenIT Solutions is beperkt tot de door de verzekeraar van SeenIT Solutions te verstrekken uitkering ter zake. Indien de aansprakelijkheid van SeenIT Solutions door de verzekeraar niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SeenIT Solutions beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van twee maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van SeenIT Solutions beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000.

5.2 SeenIT Solutions is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is voor de door haar ingeschakelde derden.

5.3 De Opdrachtgever zal SeenIT Solutions op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen, software of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

5.4 SeenIT Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde omzet, verlies van data en/of productiecapaciteit en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Facturatie, prijzen en betaling

6.1 Prijzen en tarieven zijn exclusief btw, reis-  en aflevering en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is SeenIT Solutions gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde facturen betrekking hebben. SeenIT Solutions is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

6.4 De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de betalingscondities gehouden op eerste verzoek van SeenIT Solutions zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan SeenIT te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat SeenIT Solutions daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

6.5 In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever heeft SeenIT Solutions het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, van de Opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar.

6.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.7 Alle kosten die door SeenIT Solutions moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 150.

7. Reclameren

7.1 De Opdrachtgever dient binnen 14 kalenderdagen na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst of na factuurdatum te reclameren. Reclamatie dient per aangetekend schrijven en onderbouwd te geschieden.

7.2 Reclames schorten de (betalings)verplichting van de Opdrachtgever niet op.

7.3 In het geval van terechte reclamatie heeft SeenIT Solutions de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

8. Overmacht

8.1 SeenIT Solutions is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is geweest om haar verplichtingen na te komen.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van SeenIT Solutions onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van natuurgeweld, werkstaking etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door SeenIT Solutions bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

8.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Reeds verrichte werkzaamheden zullen alsdan tegen de gebruikelijke tarieven worden gefactureerd.

9. Geheimhouding

9.1 SeenIT Solutions is verplicht tot absolute geheimhouding met betrekking tot de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

9.2 SeenIT Solutions is tevens gehouden deze geheimhouding op te leggen aan de door haar ingeschakelde derden.

10. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

10.1 Op de overeenkomst tussen SeenIT Solutions en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen zullen in eerste aanleg worden bericht door de bevoegde rechter van de woonplaats van SeenIT Solutions. Niettemin heeft SeenIT Solutions het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

11. Overige bepalingen

11.1 SeenIT Solutions is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.

11.2 SeenIT Solutions heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de opdracht, voor zover niet (gedeeltelijk) geleverd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.

11.3 Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

11.4 De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website www.seenitsolutions.com zal gelden.

Coyright SeenIT Solutions — All rights reserved.